Buruntzaldea euskaraz

EU | ES
Buruntzaldea euskaraz
Facebook Twitter RSS Harremanetarako

Programas

Declaración de la renta

Temas económicos en euskera

Palabra Traducción
Actividad periódica Aldizkako jarduera
Adostasun frogatzat, froga gisa En prueba de conformidad
Antecedente Aurrekari
Anticipos Aurrerakinak
Antigüedad Antzinatasuna
Año de asistencia Laguntza-urtea
Apalabrar, convenir Hitzartu
Aportaciones Ekarpenak
Arbitrio, impuesto Ariel
Arrendador Errentatzailea
Arrendatario Errentaria
Autorización expresa Berariazko baimena
Aviso previo Aurre-abisua
Beneficiario Onuradun
Beneficio Onura
Beneficio bruto Errenta gordina
Beste kenkariak Otras deducciones
Bienes inmuebles Ondasun higiezinak
Capital inmobiliario Kapital higiezina
Capital mobiliario Kapital higigarria
Causas de exclusión Baztertze-arrazoia
Ceder en arrendamiento Errendamenduan laga
Como previo, previamente Aurretiaz
Complementos salariales Soldataren osagarriak
Conceptos salariales Soldata-kontzeptuak
Condiciones adicionales Baldintza gehigarriak
Contingencias comunes Gertakizun arruntak
Contrato fijo discontinuo Kontratu finko etena
Convenir, pactar Itundu
Cubrir Estali
Deducciones Kenkariak
Derivar Ondorioztatu
Devengos Sortzapenak
Disminución de bienes Ondare-urripenak
Disponer Xedatu
Día de salario Soldata-eguna
Durar Iraun
Eficaz, operativo Eraginkor
El convenio colectivo del ámbito sectorial Sektore-esparruko hitzarmen kolektiboa
En beneficio de la propiedad Jabetzaren mesedetan, onurarako
Encabezamiento Goiburua
Estimar inválido Baliogabetzat jo
Eximir Salbuetsi
Explotación Ustiapena
Explotar, sacar, utilizar Ustiatu
Extinguir Iraungi
Falta Hutsegitea
Finalidad Xedea
Fuerza mayor ó estructurales Ezinbestekoak edo egiturazkoak
Ganancias irregulares Etekin irregularrak
Gratificaciones extraordinarias Aparteko haborokinak
Gravable Zergapetu beharrekoa
Grupo de cotización Kotizazio taldea
Heredero Oinordekoa
Honorario, remuneración Ordainsaria
Horas extras Aparteko orduak
Implícitamente Berariaz
Improcedente Bidegabea
Improcedente, injusto Bidegabekoa
Incoar Prozedura abiarazi
Incremento de bienes Ondare-gehikuntza
Incumplimiento Urraketa
Indarrean egon Estar vigente
Indemnizaciones ó suplidos Kalte-ordaina edo ordezkatuak
Indemnización Kalte-ordaina
Ininterrumpidamente Etenik gabe
Invalidar, anular Baliogabetu
IRPF PFEZ
Jornada de trabajo Lanaldia
Jornada dentro del período de actividad Jarduera-aldiko eguneroko lanaldia
Llevar a efecto, ejecutar Gauzatu
Mayor de edad Adinduna
Obligación Betebeharra
Optante Aukeragilea
Para los efectos de su recibo Jaso izanaren ondorioetarako
Para todos los efectos Ondorio guztietarako
Percepciones salariales Soldata izaerako hartzekoak
Período de liquidación Likidatutako aldia
Período de prueba Probaldia
Permiso Baimena
Plusvalía Gainbalioa
Poder Ahalordea
Poner en vigencia Indarrean jarri
Por fin obra Obra amaieragatik
Prestaciones por desempleo Langabeziagatiko prestazioa
Prima Hobaria
Razón, causa, motivo Zioa
Recibidos en especias Gauzazkoan jasotakoa
Recibo Ordainagiria
Rendimiento de trabajo Lanaren etekina
Renta mensual Hileroko saria
Renta para la inserción social Gizarteratzeko errenta
Renunciando al propio fuero Norbere barrutiari uko eginda
Representación Ordezkaritza
Rescindir Etentzat eman
Respetuosamente Adeitasunez
Responsabilidad Erantzunkizuna
Revisar Berrikusi
Salario base Oinarrizko soldata
Salario en especie Gauzazko soldata
Subarrendamiento Azpierrentamendua
Subarrendar Azpierrentatu
Sueldo por desempleo Langabeziagatiko saria
Suspender Eten
Total aportaciones Guztira ekarpenak
Traspasar Eskualdatu
Vivir a cuenta del solicitante Eskatzailearen pentzura bizi

© 2013 Buruntzaldeko Euskara zerbitzuak
Contacto | Accesibilidad | Aviso legal
CSS | XHTML | WAI-A | iametza interaktiboa

Andoain Astigarraga Hernani Lasarte-Oria Urnieta Usurbil