Albisteak

  1. buruntzaldea
  2. Albisteak
  3. 703 erronkalari, hizkuntza ohiturak aldatzen
Hernani

703 erronkalari, hizkuntza ohiturak aldatzen

ASTE honetan eguneratu du Euskara Ari Du Elkarteak  otsai­laz geroztik  Biterin jarri­ta duen markagailua. 408 iza­tetik, 703 izatera pasa dira erron­­kalariak Hernanin. Ekai­netik aurrera 700 lagunetik gora ari da Hernanin hiz­kun­tza ohituraren bat alda­tzeko saiakera egiten.


Emakumeak dira nagusi erron­kalarien artean: eus­ka­rari eusten ari diren guz­tie­ta­tik %63 emakumezkoak di­ra eta %37 gizonezkoak.


Adin-taldeei erreparatuta, berriz, %15 dira gazteak (30 urtetik beherakoak); %50 dira 30-44 urte artekoak; %29a osa­tzen dute 45-64 urte bitar­tekoek; eta erronkalarien %3ak dio 65etik aurrerakoak direla. Adina eman ez duten erron­kalariak dira %100a osatzeko falta diren beste %3.


Beste zazpi hilabete gera­tzen dira aldatutako ohiturak finkatzeko eta aldaketa gehi­ago egiteko, eta, dagoeneko, irekita dago uztailerako izena ematea.


Webetik egin daiteke www.euskaraaridu.eus gunetik sartuta, eta baita pa­pera beteta ere. Biteriko sarre­ran eta Larramendi 11n Eus­kara Ari Du elkarteak duen loka­lean, badaude inpri­ma­kiak izena emateko.

Esperientziak konpartitzeko bi zita ekainean, aukeran
Bihar, larunbata, eta 12an, aste­artea, aukera izango dute erronkalariek beren espe­rien­tziak, lorpenak, zailta­sunak konpartitzeko: batek zein es­trategia erabili duen alda­ke­ta egiteko; besteak nola egin duen korapilo bat aska­tzeko; eran­tzun desegoki ba­ten au­rrean nola erreak­zio­natu du­en…


Erronkan lasai eta gus­tora aritzeko pistak, ahol­kuak eta es­trategiak ikas­teko eta kon­partitzeko aukera eskain­tzen dute elkarteko kideek.


Biterin izango dira saioak, bihar eguerdiko 12:00etan; eta asteartekoa 19:00­­etan, auke­ran. Euskara Ari Du-ren txapa hartzeko parada ere izango da bertan.

 

** Edukia eta argazkia Kronika.eus-etik hartua.